Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO -Medycyna Pracy
 
czytaj więcej...
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO - dostawa środków czystości
 czytaj więcej...
Jak można żyć z przemocą... a jak żyć bez niej...
 czytaj więcej...
ŚWIADKOWIE PRZEMOCY W RODZINIE
 czytaj więcej...
POLSKA DEKLARACJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 czytaj więcej...

 


ul. Bałtycka 37a, IV piętro
10 - 144 Olsztyn
tel/fax 89 527 57 11
fax 89 521 33 93
e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl

Oferta

 

 

 

 SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE OFERUJE

 

 

 

 

 • CAŁODOBOWY POBYT NA OKRES   DO TRZECH MIESIĘCY Z MOŻLIWOŚCIĄ  PRZEDŁUŻENIA W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH SYTUACJA OSOBY DOŚWIADCZAJĄCEJ PRZEMOCY W RODZINIE,

   

 

 • PRZEPROWADZANIE DIAGNOZY SYTUACJI OSOBY DOTKNIETEJ ORAZ DZIECI POZOSTAJĄCYCH POD JEJ OPIEKĄ.

   

   

 • UDZIELANIE PORADNICTWA:

  - PSYCHOLOGICZNEGO

  - PRAWNEGO

  - SOCJALNEGO


   

 

 • PROWADZENIE TERAPII INDYWIDUALNEJ DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE:
  Celem terapii indywidualnej jest wsparcie psychologiczne oraz wzmocnienie osób krzywdzonych w rodzinie, w takim stopniu, aby mogły podjąć decyzję o wprowadzeniu pozytywnych zmian w swoim życiu. 

 

 

 • PROWADZENIE GRUP PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE:
  Grupa przeznaczona jest dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

  Jej głównym założeniem i celem jest POWSTRZYMANIE PRZEMOCY 
  W RODZINIE m.in. poprzez: 
  -  Zdobycie wiedzy o tym, czym jest przemoc domowa. 
  -  Rozpoznanie faz przemocy we własnej rodzinie.
  -  Zmianę stereotypowego myślenia na temat przemocy. 
  -  Zmianę przekonań o swojej sytuacji, o świecie i o sobie.
  -  Poznanie własnych praw i uczenie się egzekwowania ich.
  -  Wyjście z roli ofiary.
  -  Pracę nad budowaniem poczucia własnej wartości.
  -  Uczenie się i ćwiczenie nowych, konstruktywnych zachowań.

  Uczestniczki zajęć zachęcają do korzystania z pomocy po to, aby m.in.:

  - odzyskać poczucie własnej wartości,
  - uzyskac wiedzę i pewność siebie, większą swobodę i kontrolę nad swoim życiem,
  - poznac prawa,
  - nauczyć się asertywności i używac jej w życiu codziennym,
  - dawać sobie prawo do popełniania błędów i ponoszenia za nie odpowiedzialności,
  - zmieniac coś w swoim życiu, bo każda zmiana pociąga za sobą kolejne, dzięki temu można mieć kontrolę na biegiem wydarzeń.

   

DZIAŁANIA OŚRODKA SŁUŻĄ BEZPIECZEŃSTWU I OCHRONIE OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, A TAKŻE CZASOWEJ IZOLACJI OD ŹRÓDEŁ KRYZYSU ORAZ SKUTECZNEJ I INTENSYWNEJ POMOCY INTERWENCYJNEJ.

 

 

 

Przedmiotem pomocy dla klientów Ośrodka jest:

 

 

 • świadczenie usług w zakresie interwencyjnym, potrzeb bytowych, terapeutyczno-wspomagającym,
 • ochrona przed dalszym krzywdzeniem osób dotkniętych przemocą,
 • zapewnienie, na żądanie osoby dotkniętej przemocą bezpiecznego schronienia.

 

 

Oferowana pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania

 

 

 

  Ośrodek dysponuje 15 miejscami noclegowymi rozmieszczonymi w trzech pokojach (z łazienkami). Na terenie ośrodka znajduje się także:
- wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego,
- miejsce do zabaw dla dzieci oraz pomieszczenie do nauki,
- ogólnodostępna kuchnia,
- pomieszczenie do prania i suszenia.

 

 

 

Zasady pobytu w hostelu określa Regulamin:

 

REGULAMIN SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY 
W RODZINIE w Olsztynie

I. Zasady ogólne
1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37 A, zwanym 
w dalszej części regulaminu Ośrodkiem jest placówką zapewniającą pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
2.  Ośrodek Wsparcia świadczy specjalistyczne usługi psychologiczne, terapeutyczne, prawne, medyczne oraz hostelowe, dostępne przez całą dobę osobom i rodzinom, które są ofiarami przemocy. Mają one służyć bezpieczeństwu i ochronie, 
a także czasowej izolacji od źródeł kryzysu oraz skutecznej i intensywnej pomocy interwencyjnej.
3. Pomoc hostelowa nie stanowi rozwiązania problemów mieszkaniowych
i finansowych klientów Ośrodka Wsparcia. Jest to krótkoterminowe działanie ratunkowe w kryzysowych sytuacjach, 
co oznacza, że Ośrodek nie przejmuje odpowiedzialności za sytuację finansową i mieszkaniową podopiecznych  po upływie okresu pobytu.
4. Pobyt w Ośrodku jest nieodpłatny i dobrowolny.
5. Z miejsc hostelowych mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji oraz niewykazujące zaburzeń psychicznych, powodujących zagrożenie zdrowia lub życia klienta jak  i innych osób przebywających w hostelu Ośrodka Wsparcia. 
6. Z miejsc hostelowych moga skorzystać osoby bez względu na osiągany dochód.

 

 

 

II. Warunki przyjęcia, pobytu i opuszczenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
1. Uzyskanie prawa czasowego pobytu w hostelu Ośrodka Wsparcia następuje  w sytuacji doświadczania przemocy 
w rodzinie.
2. Z miejsc hostelowych Ośrodka Wsparcia mogą korzystać dorosłe osoby doświadczające przemocy oraz dzieci, które pozostają pod opieką opiekunów prawnych
3. Uzyskanie prawa pobytu w Ośrodku Wsparcia nie wymaga uzyskania skierowania ze strony innych instytucji.
4. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie są przyjmowane do Ośrodka  przez całą dobę.
5. W terminie 3 dni od dnia zakwaterowania osoby w hostelu, Ośrodek oraz osoba dotknięta przemocą w rodzinie zawierają umowę dotyczącą pobytu w Ośrodku, określającą szczegółowo wzajemne zobowiązania stron umowy.
6. Osoba przebywająca w Ośrodku ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Ośrodkowi ze swojej winy i jest zobowiązana do jej naprawienia poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej.
7. Brak realizacji zobowiązań zawartych w umowie przez osobę doświadczającą przemocy w rodzinie może być podstawą do skrócenia okresu pobytu   w Ośrodku poprzez wypowiedzenie umowy.
8. Ośrodek może odmówić zgody na pobyt w hostelu w przypadku wielokrotnych pobytów w Ośrodku i braku starań 
w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie.
9. Ośrodek może także odmówić zgody na pobyt w Ośrodku z przyczyn występujących po stronie Ośrodka.
10. Ośrodek wypowiada umowę dotyczącą pobytu w przypadkach przewidzianych odrębną umową.
11. Z upływem ustalonego terminu pobytu w hostelu Ośrodka umowa ulega rozwiązaniu.
12. Osoba korzystająca z prawa pobytu w Ośrodku po upływie terminu pobytu  lub w przypadku odmowy zawarcia odrębnej umowy zostanie usunięta wraz  z rzeczami ruchomymi stanowiącymi jej własność.
 

 

 

 

III. Prawa osoby przebywającej w Specjalistycznym Ośrodka Wsparcia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Osoba korzystająca z usług Ośrodka ma prawo do:
a). pobytu w hostelu Ośrodka Wsparcia przez okres ustalony przez Zespół Ośrodka Wsparcia, w zależności od sytuacji życiowej klienta, ale nie dłuższy  niż  3 miesiące i ustalony w odrębnej umowie.
b).  otrzymania na czas pobytu w hostelu Ośrodka  kocy, pościeli oraz ręczników, w miarę posiadania środków higieny osobistej, naczyń stołowych  i kuchennych,  a także korzystania z możliwości przyrządzania śniadania, obiadu i kolacji 
we własnym zakresie.
c). korzystania z urządzeń Ośrodka oraz sprzętu TV i AGD  w wyznaczonych do tego celu godzinach  i pomieszczeniach.
d). korzystania z pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej oraz socjalnej ze strony personelu Ośrodka.
e). zwrócenia się o pomoc, rozmowę, poradę każdego pracownika Ośrodka, gdy tylko poczuje się zaniepokojona, przygnębiona własną sytuacją i uzna,  że potrzebna jest jej pomoc.
f). do zgłaszania skarg i wniosków dotyczących pobytu w hostelu Ośrodka Kierownikowi oraz personelowi dyżurującemu.
g). do otrzymania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej fakt pobytu  w Ośrodku Wsparcia, jak i odbytych konsultacji psychologicznych, socjalnych  i terapeutycznych.
h).  wglądu w dokumentację Ośrodka Wsparcia dotyczącą własnej osoby.
i).  rezygnacji z pobytu w Ośrodku oraz oferowanej pomocy.

 

 

 


Klienci Ośrodka Wsparcia są uprawnieni tylko do świadczeń medycznych wynikających z posiadanych uprawnień 
do ubezpieczania zdrowotnego. W nagłych uzasadnionych przypadkach wzywane będzie Pogotowie Ratunkowe.
 

 

 

 

IV. Obowiązki osoby przebywającej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Osoba  przebywająca w Ośrodku ma obowiązek:
a). dobrowolnego poddania się procedurom przyjęcia i opuszczenia Ośrodka  na zasadach ustalonych przez Zespół Ośrodka Wsparcia.
b). przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników Ośrodka Wsparcia.
c). podporządkowania się wszelkim poleceniom Kierownika, jak i zatrudnionego personelu w Ośrodku Wsparcia, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa  i porządku na terenie placówki.
d). informowania pracowników Ośrodka o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób przebywających  w Ośrodku (np. o chorobie zakaźnej lub możliwości wystąpienia aktu agresji ze strony osób trzecich)
e). podejmowania działań mających na celu przezwyciężenie sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy 
w rodzinie.
f). dbania o higienę osobistą oraz o ład i porządek zajmowanych pomieszczeń  ( kuchnia, łazienka, pokój pobytu dziennego,  użytkowane pokoje hostelowe).
g). szczególnego dbania o mienie Ośrodka (wyposażenie, sprzęt RTV, AGD)  oraz mienie powierzone podczas zakwaterowania m.in. koce, bieliznę pościelową, ręczniki, naczynia stołowe i kuchenne  oraz do ich zwrotu przed opuszczeniem hostelu Ośrodka.
h). zachowania w stanie pierwotnym i nienaruszonym umeblowania pomieszczeń oraz ścian.
i). przestrzegania zasad poprawnych kontaktów międzyludzkich, a zwłaszcza:
-  nie używania siły fizycznej oraz innych form przemocy,
-  nie używania słów wulgarnych,
-  dbania o spokój i ciszę
-  zachowywania kultury osobistej w kontaktach z innymi osobami przebywającymi  w Ośrodka Wsparcia,
- respektowania prawa do prywatności i szacunku innych mieszkańców Ośrodka.
j). opuszczenia placówki w określonym terminie wynikającym z odrębnej umowy nie później niż do godz.16:00.
k). sprawowania ciągłego nadzoru i opieki nad swoimi dziećmi, gdyż w przypadku winy w nadzorze małoletniego ponosi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Ośrodkowi przez małoletniego.

 

 

 

Osoba przebywająca w Ośrodku Wsparcia ma obowiązek osobistego sprawowania pieczy nad przebywającymi wraz z nią dziećmi, dopilnowania, aby swoim zachowaniem nie działały na szkodę innych mieszkańców, oraz nie utrudniały pracy pracownikom Ośrodka. W przypadku pozostawienia dzieci pod opieką innej osoby przebywającej w Ośrodku konieczne jest pozostawienie pisemnego oświadczenia woli osoby przejmującej opiekę wraz z określeniem daty i godziny sprawowania tej opieki. W pozostałych przypadkach dzieci będą umieszczane, do czasu unormowania sytuacji, w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze Pogotowia Rodzinnego lub Pogotowiu Opiekuńczym. 

 

 

 

 
V. Zarządzenia porządkowe
1. Na terenie Ośrodka Wsparcia obowiązuje:
-  cisza nocna w godz. od 22:00-06:00
-  zakaz opuszczania Ośrodka Wsparcia po godz. 21:00
Osoby, które nie przestrzegają bez uzasadnionych przyczyn w/w zasad,  nie będą uprawnione do noclegu; wyjątkowo 
po uzyskaniu zgody Kierownika lub pracownika dyżurującego w Ośrodku dopuszcza się odstąpienie od tych zasad.
2. Pracownicy Ośrodka Wsparcia mają prawo kontrolować sposób użytkowania wszystkich zajmowanych przez klienta Ośrodka pomieszczeń.
3. Przygotowywanie i spożywanie posiłków oraz przechowywanie artykułów spożywczych odbywa się jedynie 
w pomieszczeniu kuchennym.
4. Kategorycznie zabrania się przygotowywania i spożywania posiłków, gotowania wody w pomieszczeniach do tego nieprzeznaczonych.
5. Na terenie Ośrodka Wsparcia obowiązuje zakaz palenia tytoniu (poza miejscami do tego celu wyznaczonymi)  i zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
6. Na terenie Ośrodka Wsparcia obowiązuje całkowity zakaz przebywania  pod wpływem alkoholu jak i innych środków odurzających. W uzasadnionych przypadkach osoba przebywająca zobowiązana będzie do poddania  się odpowiednim badaniom mającym na celu potwierdzenie trzeźwości  lub nietrzeźwości.
7. Na terenie Ośrodka zakazuje się odwiedzin osób trzecich, chyba, że Kierownik Ośrodka w wyjątkowych wypadkach udzieli pisemnej zgody określającej osoby uprawnione do odwiedzin, dzień, godzinę, prawdopodobny czas jej trwania.
8. Każdorazowe wyjście poza teren Ośrodka Wsparcia powinno zostać zgłoszone pracownikowi dyżurującemu 
i odnotowane w zeszycie wyjść. Ponadto osoba wychodząca jest zobowiązana do pozostawienia klucza do zajmowanego pokoju hostelowego osobie dyżurującej w Ośrodku.
10. Personel Ośrodka Wsparcia nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie rzeczy osobistych osoby przebywającej w Ośrodku pozostawionych w Ośrodku bez nadzoru.

 

 

 


VI. Naruszenie regulaminu 
1. Skutki naruszenia regulaminu określa odrębna umowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright by Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
projekt Artneo