PRZEMOC
OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY
OSOBY BĘDĄCE ŚWIADKAMI PRZEMOCY
DZIECI W SYTUACJI PRZEMOCY W RODZINIE
OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC
TERAPIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY
Policja
Pomoc społeczna
Gminne komisje rozwiązywania problemów Alkoholowych
 

 


ul. Bałtycka 37a, IV piętro
10 - 144 Olsztyn
tel/fax 89 527 57 11
fax 89 521 33 93
e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl

GMINNE KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Procedura Niebieskich Kart dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nie ma jeszcze umocowania prawnego, a jej stosowanie opiera się na dobrowolności i zaangażowaniu członków komisji. Należy pamiętać, iż leczenie odwykowe nie rozwiązuje problemu przemocy w rodzinie, bowiem zobowiązanie do leczenia nie ma charakteru przymusu. Osoba uzależniona zazwyczaj odmawia pozostania w placówce leczenia odwykowego i cały wysiłek rodziny i zaangażowanych instytucji nic nie zmienia, gdyż osoba uzależniona pije i stosuje nadal przemoc. W wielu przypadkach mocnym motywem do podjęcia terapii związanej z przerwaniem stosowania przemocy jest wyrok sądowy (w sprawie karnej) w zawieszeniu. Daje to możliwości nacisku kuratorowi, aby jego podopieczny rozpoczął program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Groźba wystąpienia do sądu o odwieszenia wyroku jest sankcją, której sprawcy przemocy w większości wypadków wolą uniknąć.


Dokumentacja Niebieskie Karty zawiera cztery części:

1.   Zgłoszenie (członka rodziny, sąsiada, znajomego, pedagoga szkolnego) – członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przeprowadza dokładny wywiad dotyczący przemocy w rodzinie.

2.     Rozmowa z osobą krzywdzoną w rodzinie alkoholowej – tą część dokumentacji wypełnia się, gdy do komisja zgłasza się bezpośrednio osoba doświadczająca przemocy w rodzinie, bądź istnieje takie podejrzenie.

3.   Rozmowa z wezwanym sprawcą – komisja wzywa sprawcę do stawienia się i na podstawie zebranych informacji podejmuje rozmowę w celu zmotywowania do leczenia oraz zaprzestania stosowania przemocy  w rodzinie. Komisja ustala plan działania wobec sprawcy i informuje go  o tych ustaleniach.

4.      Uwagi osób przeprowadzających wywiady – dokumentacja wypełniana po zakończeniu rozmowy w celu m.in. opisania stanu psychofizycznego sprawcy i ofiary.

 

Zadania procedury Niebieskiej Karty:

1.       ułatwienie rozpoznania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

2.   dostarczenie ofiarom przemocy informacji o przysługujących im prawach oraz informacji o możliwościach szukania pomocy.

3.       motywowanie ofiar do żądania obrony swoich praw i szukania pomocy.

4.       ułatwienie podjęcia działań zmierzających do zatrzymania przemocy.

5.       ułatwianie motywowania sprawców przemocy do leczenia odwykowego

6.       dokonanie oceny stopnia zagrożenia życia lub/i zdrowia osób krzywdzonych w rodzinie.

7.       monitorowanie sytuacji rodzinnej w związku z przemocą.

8.  ułatwienie szybkiego przygotowania szczegółowych informacji o przemocy rodzinie w przypadku wszczęcia postępowania karnego wobec sprawcy.

9.     tworzenie warunków do współpracy miedzy placówkami pomagającymi ofiarom przemocy w rodzinie i podejmującymi działania wobec sprawców oraz budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

© Copyright by Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
projekt Artneo