PRZEMOC
OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY
OSOBY BĘDĄCE ŚWIADKAMI PRZEMOCY
DZIECI W SYTUACJI PRZEMOCY W RODZINIE
OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC
Ankieta: sprawdź czy stosujesz przemoc
 
TERAPIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

 


ul. Bałtycka 37a, IV piętro
10 - 144 Olsztyn
tel/fax 89 527 57 11
fax 89 521 33 93
e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl

OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE CHARAKATERYZUJĄ SIĘ NASTEPUJĄCYMI CECHAMI:

W SFERZE POZNAWCZEJ

- tożsamość męska oparta na dominacji i próbach podporządkowania innych;

- głęboko zakorzeniony, funkcjonujący w makrosystemie stosunek władzy i posłuszeństwa jako determinanty relacji z innymi ludźmi;

- silne przekonanie o posiadaniu kogoś (np. moja żona, moje dzieci – moja własność);

- sztywne zasady dyscypliny. Brak tolerancji na spontaniczne lub inne niż ustalone zasady;

- przekonanie o tym, że najlepszą drogą do uzyskania szacunku jest wywołanie lęku, obawy, respektu;

- traktowanie kobiety jako gorszej, innej;

- autorytarne poglądy;

- rozwiązywanie konfliktów za pomocą siły;

- duża tendencja do racjonalizacji.

W SFERZE EMOCJONALNEJ

- niska wrażliwość;

- brak empatii;

- niepewność, zwłaszcza w sferze tożsamości;

- niskie poczucie własnej wartości;

- mały kontakt ze sobą. Niska świadomość i zdolność rozpoznawania różnych stanów emocjonalnych;

- łatwość przeżywania złości i gniewu;

- zaborczość, zazdrość oraz lęk przed porzuceniem.

W SFERZE BEHAWIORALNEJ

- zachowania agresywne – słaba samokontrola;

- przymus;

- kontrolowanie;

- bicie;

- poniżanie;

- maltretowanie;

- szantaż;

- wnikliwe obserwowanie błędów i deficytów ofiary;

- gwałty.


ŹRÓDŁA PRZEMOCY W RODZINIE

Urie Bronfenbrenner zaproponował ekologiczny model wyjaśniajmy źródła przemocy, w którym łączy trzy wymiary: społeczny, kulturowy i rodzinny (makrosystem, ekosystem, mikrosystem).

MAKROSYSTEM odnosi się do naszych wartości i obowiązujących norm kulturowych.

EKOSYSTEM jest reprezentowany przez wszystkie struktury utworzone i powołane w celu realizacji elementów z makrosystemu, jest to bliższe otoczenie, mające wpływ na życiowe wybory i proces adaptacji. Instytucje i twory życia społecznego są swego rodzaju pomostem pomiędzy najszerszym kontekstem a otoczeniem rodzinnym.

MIKROSYSTEM jest to najwęższy kontekst, który jest tworzony przez najbliższe otoczenie, czyli rodzinę.

Źródło: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Poradnik dla konsultantów. IPZ PTP. Warszawa 2003

 

 

© Copyright by Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
projekt Artneo