PRZEMOC
OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY
OSOBY BĘDĄCE ŚWIADKAMI PRZEMOCY
DZIECI W SYTUACJI PRZEMOCY W RODZINIE
OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC
TERAPIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
Zasady
 
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

 


ul. Bałtycka 37a, IV piętro
10 - 144 Olsztyn
tel/fax 89 527 57 11
fax 89 521 33 93
e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl

CELEM TERAPII INDYWIDUALNEJ JEST WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ORAZ WZMOCNIENIE OSÓB KRZYWDZONYCH W RODZINIE, W TAKIM STOPNIU, ABY MOGŁY PODJĄĆ DECYZJĘ O WPROWADZENIU POZYTYWNYCH ZMIAN W SWOIM ŻYCIU.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie w zakresie terapeutyczno-wspomagającym zajmuje się: 

a) opracowywaniem diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy osobie doznającej przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,

b) udzielaniem poradnictwa:

–  medycznego,

–  psychologicznego,

–  prawnego,

 –  socjalnego,

c) prowadzeniem grup psychoedukacyjnych dla osób doznających przemocy w rodzinie,

d) prowadzeniem terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie osoby doznającej przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,

f) przeprowadzaniem diagnozy sytuacji dzieci,

g) udzielaniem konsultacji wychowawczych.

© Copyright by Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
projekt Artneo