Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO - dostawa środków czystości

Olsztyn, dnia 09.01.2017 r.

 

Nr sprawy: SOW.241.01.2017

                       

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) proszę o złożenie oferty na „sprzedaż i dostawę środków czystości dla  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn”.

 

Termin realizacji zadania: od dnia  podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

 „Sprzedaż i dostawa środków czystości dla  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn”.

 

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.      Sprzedawca zobowiąże  się do  dostaw środków czystości  zgodnie z zamówieniem składanym przez pracownika Specjalistyczno Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w cenach   zadeklarowanych   w   formularzu   oferty,

2.      Sprzedawca zobowiąże się do dostarczenia przedmiotu umowy transportem własnym i na własny koszt,

3.      Sprzedawca dostarczy towar objęty odpowiednimi atestami oraz spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach,

4.      Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać wraz z zamówionym towarem fakturę na ten towar.

W załączeniu formularz ofertowy (załącznik nr 1), oświadczenie (załącznik nr 2) oraz wzór umowy (załącznik nr 3). W załączniku nr 1 tam gdzie jest puste pole proszę
o uzupełnienie pozycji „nazwa własna” oraz „pojemność/gramatura/wielkość”. Odpowiedź na zapytanie należy złożyć w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn najpóźniej do dnia 13.01.2017r. Odpowiedź proszę przesłać: pocztą, faxem na numer 89 521 33 93 lub drogą elektroniczną
e-mail: dps_olsztyn@op.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2017 r. Informacja o wybranym wykonawcy   zostanie umieszczona na stronie internetowej Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 37A (www.sow.olsztyn.pl).

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej nieprzekraczajacej równowartości 30.000 EURO w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia  dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 37a”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt - 89 521 33 93 Anna Gaweł.

 

Załączniki:

1.      Formularz oferty

2.      Oświadczenie

3.      Wzór umowy

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro

na zadanie pn.:

„Dostawa środków czystości dla  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn”

 

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z cenami podanymi poniżej

 

Rodzaj

Nazwa własna

Pojemność/ gramatura/ wielkość

ilość

Cena brutto za sztukę

Worki sanitarne mocne

 

120 l

opakowanie

a 25 1 szt.

 

Worki sanitarne mocne

 

160 l

opakowanie

a 25 1 szt.

 

Worki sanitarne          

 

35 l

opakowanie

a 50 1 szt.

 

Worki sanitarne czarne

 

60 l

opakowanie

a 50 1 szt.

 

Papier toaletowy 2 warstwowy

 

rolka

1 szt.

 

 

Ściereczki domowe

 

opakowanie

a 3

1 szt.

 

Gąbki do mycia naczyń

 

opakowanie

a 5

1 szt.

 

Mydło w płynie

 

5 l

1 szt.

 

 

Mleczko do czyszczenia

CIF ustra biel z wybielaczem z mikrogranulkami

0,7 l

1 szt.

 

Płyn do ręcznego mycia naczyń,

Ludwik

5 l

1 szt.

 

Płyn do mycia podłóg

Tytan

5 l

1 szt.

 

 

środek czyszczący do pralek

Bekman

 

1 szt.

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

……………………., dnia ………………………  

__________________________________

(podpis Wykonawcy)

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

OŚWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy/ firmy
……………..…………………….……………………….….………………………….…..

 

Siedziba wykonawcy/firmy
……………..…………………….……………………….….………………………….…..

 

Nr tel............................................

Nr  fax..........................................

NIP...............................................

REGON........................................

 

 

Oświadczam, że:

1)    Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2)    Zapoznałem się z miejscem realizacji zamówienia i mam świadomość jego wykonania.

3)    W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4)    Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień publicznych

5)    Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

6)    Posiadam wiedzę i doświadczenie.

7)    Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8)    Jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

9)    W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy.

 

 

 

 

 

Olsztyn, dnia ………………………                       …..…….............................................................

                                                                                 (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji

                                                                                                                                 wykonawcy lub pełnomocnika)

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

WZÓR

UMOWA - zakup środków czystości

Zawarta w dniu …………………….. roku pomiędzy

Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie
ul. Bałtycka 37a
reprezentowanym przez Panią Janinę Lucynę Kłusowską - Kierownika, zwanego w dalszej treści umowy Kupującym

a

………………..……………………………………………………………………………….. zwanym w dalszej treści umowy Sprzedającym, została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż Kupującemu środków czystości zgodnie ze złożoną ofertą cenową produktów z dnia …………………. (w załączeniu).

 

§ 2

Strony ustalają, że sprzedaż poszczególnych towarów i artykułów nastąpi w terminach określonych w składanych zamówieniach.

 

§ 3

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar najwyższej jakości. W wypadku stwierdzenia wad ukrytych lub braków ilościowych, Sprzedający na wniosek Kupującego dokona niezwłocznej wymiany towaru na wolny od wad albo uzupełni braki. Reklamacje
w tym przedmiocie załatwiane będą w terminach nie dłuższych niż 14 dni. Koszty dostarczenia towaru wolnego od wad obciążają Sprzedającego.

 

§ 4

Sprzedający za dostarczony towar stosuje cenę określoną w ofercie w stosunku do środków pełnowartościowych.. W pozostałych przypadkach stosowane są ceny umowne.

Zmiana ceny może ulec zmianie za uzgodnieniem stron w wypadku zmiany cen towarów na rynku, ale nie wcześniej niż po 3 miesiącach.

 

§ 5

1.      Kupujący zobowiązuje się zapłacić za zakupiony towar w ciągu 14 dni od doręczenia faktury, przelewem na konto Sprzedającego.

2.      Faktura musi być wystawiona z uwzględnieniem „Nabywcy” (Gmina Olsztyn)
i „Odbiorcy” (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie). Rekomendujemy poniższy wzorzec:

       
 

Nabywca:

Gmina Olsztyn

Plac Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn

NIP: 7393847026

 
 

Odbiorca:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Bałtycka 37a

10-144 Olsztyn

 
 
 

 

 

 

 

 


3.      Kupujący upoważnia sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.

 

 

 

§ 6

Strony ustalają, że miejscem odbioru zamówionego towaru jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodziniew Olsztynie ul. Bałtycka 37a. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzą na niego ciężary związane z utratą lub uszkodzeniem towaru.

 

§ 8

Towar zakupiony, odbierają upoważnieni pracownicy Kupującego. Przewóz następuje środkami transportu Sprzedającego.

 

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 10

Umowę zawiera się na okres od …………………………. do 31.12.2017 r.

 

§ 11

W przypadku nie uzgodnienia nowej ceny wynikającej z umowy, umowa może być rozwiązana w ciągu 30 dni.

 

§ 12

Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany umowy, dla ważności muszą być zawarte w formie pisemnej.

 

 

KUPUJĄCY                                                                                     SPRZEDAJĄCY

 

Kierownik Specjalistycznego Osrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 37a

Lucyna Kłusowska