Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. EURO -Medycyna Pracy

Nr sprawy:       SOW.241.2.2017                                                       Olsztyn, dnia 09.01.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) proszę o złożenie oferty na „Objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną rozumianą jako badania wstępne, okresowe
i kontrolne pracowników
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
w Olsztynie ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn”.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca musi zapewnić wykonanie  badań wstępnych, okresowych, kontrolnych wraz z badaniami laboratoryjnymi; ponadto w razie potrzeby: badań do celów sanitarno – epidemiologicznych, badań kierowców kat. B uprawniających do prowadzenia samochodu służbowego, badań okulistycznych, rtg klatki piersiowej oraz innych wymaganych badań specjalistycznych.

 

Kryterium wyboru oferty  - zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pisemnie lub telefonicznie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Sposób przygotowania i składania oferty.

Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć ofertę cenową na wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia według załączonego formularza oferty (załącznik nr 1).

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca może ponieść przy realizacji zamówienia.

Miejsce i termin złożenia ofert: w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 37A lub pocztą tradycyjną na adres 10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37A lub za pomocą poczty elektronicznej na adres dps_olsztyn@op.pl w terminie do 13.01.2017 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2017 r. Informacja o wybranym wykonawcy   zostanie umieszczona na stronie internetowej Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
w Olsztynie ul. Bałtycka 37A (www.sow.olsztyn.pl).

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczajacej równowartości 30.000 EURO w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 37a”.

Zmawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

 

 Kontakt - 89 521 33 93 Anna Gaweł.

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

z dnia 09.01.2017 r.

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro

 

na zadanie pn.:

„Objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną rozumianą jako badania wstępne, okresowe
i kontrolne pracowników
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
w Olsztynie ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn”.

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Badania wstępne + badania laboratoryjne (OB, morfologia, cukier we krwi, mocz) oraz badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych za cenę brutto: ……...… zł/ os.

(słownie: ………………………………………………………………..………………...……)

Badania okresowe + badania laboratoryjne (OB, morfologia, cukier we krwi, mocz) oraz badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych za cenę brutto: ……..…. zł/ os.

(słownie: ………………………………………………………………..………………...……)

Badania kontrolne za cenę brutto: ..…..… zł/os.

(słownie: ………………………………………………………………..………………...……)

Badanie kierowców kat. B uprawniające do prowadzenia pojazdu służbowego

 za cenę brutto: …..….… zł/os

(słownie: ………………………………………………………………..………………...……)

Badanie okulistyczne za cenę brutto: …..…...... zł/os

(słownie: ………………………………………………………………..………………...……)

Rtg klatki piersiowej za cenę brutto: …….... zł/os

(słownie: ………………………………………………………………..………………...……)

 

Dostępność świadczonych usług :

dni otwarcia od …………….…….. do ………………………

godz. przyjęć od ……………………. do ………………………

 

2. Oświadczam, że:

1)      Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2)      W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3)      Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

4)      Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5)      Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

6)      Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7)      Jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

8)      Zapoznałem się ze wzorem umowy  i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9)      Uważamy się związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

   

Olsztyn, dnia ………………………  

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

z dnia 09.01.2017 r.

 

 

UMOWA - WZÓR

 

Zawarta w dniu ………………………….  r. pomiędzy …………………………………. reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………...

a         

Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 10-144 Olsztyn ul. Bałtycka 37a  reprezentowanym przez:

Panią Kierownik Janinę Lucynę Kłusowską zwaną w dalszej części umowy „Zleceniodawcą".

 

§   1

1.       Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez  Poradnię Medycyny  Pracy w Olsztynie opieki profilaktycznej zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm.).

2.       Przedmiot umowy Zleceniobiorca realizować będzie w Poradni ………………………. zlokalizowanej w Olsztynie …………………………………..

3.       Poradnia wymieniona w ust. 2 będzie obsługiwać pacjentów codziennie w dni robocze
 
w godz. od …………… do ……………………..

4.       Pobieranie materiałów do analiz dokonywane będzie w godz. od ……………. do …………...

5.       Zleceniodawca kieruje do poradni pracownika ze skierowaniem z określeniem zajmowanego stanowiska pracy (wzór w załączniku nr 1).

 

§ 2

Zakres umowy obejmuje:

a)  badania wstępne

b)             badania okresowe

c)             badania kontrolne

d)             inne usługi medyczne związane z tymi badaniami (konsultacje lekarzy
specjalistów, badania laboratoryjne, badania RTG klatki piersiowej).

 

§  3

Zleceniodawca zobowiązuje się do:

a)      informowania Zleceniobiorcy o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011  roku
w sprawie
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 r Nr 33 poz. 166),

b)      zapewnienie udziału przedstawiciela Zleceniobiorcy w pracach komisji BHP działającej
w zakładzie Zleceniodawcy,

c)      zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,

d)      udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części
odnoszącej się do ochrony zdrowia.

 

§ 4

1.       Zleceniodawca zobowiązuje się do płacenia Zleceniobiorcy za wykonanie badań :

a)                 Wstępnych             ………  PLN

b)                 Okresowych                       ………  PLN

c)                 Kontrolnych                        ………  PLN

W cenie badań wymienionych w pkt. a) i b) zawarte jest badanie laboratoryjne (OB, morfologia, cukier we krwi, mocz oraz badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych).

 

W przypadku konieczności wykonania innych badań zleceniodawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów tych badań zgodnie z przedstawioną ofertą tj.:

a)          badanie okulistyczne                      ………. PLN

b)          Rtg klatki piersiowej                            ………. PLN

c)          Badanie kierowców kat. B             ………. PLN

 

W przypadku konieczności wykonania innych badań specjalistycznych obowiązują ceny umowne.

 

2.       Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury na konto podane przez  Zleceniobiorcę. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto.
W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie
wynagrodzenia przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

3.      Faktura musi być wystawiona z uwzględnieniem „Nabywcy” (Gmina Olsztyn)
i „Odbiorcy” (Dom Pomocy Społecznej). Rekomendujemy poniższy wzorzec:

       
 

Nabywca:

Gmina Olsztyn

Plac Jana Pawła II 1

10-101 Olsztyn

NIP: 7393847026

 
 

Odbiorca:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Bałtycka 37a

10-144 Olsztyn

 
 
 

 

 

 

 

 


4.      Zleceniodawca upoważnia sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zleceniodawcy.

5.               Zmiana wynagrodzenia wymaga zgody obu stron pod rygorem nieważności.

6.               Wszystkie zmiany umowy dla ich ważności wymagają formy pisemnej.

 

§ 5

Zleceniodawca wyraża zgodę na zlecenie na koszt Zleceniobiorcy niektórych badań diagnostycznych
i specjalistycznych konsultacji lekarskich
z innymi zakładami opieki zdrowotnej lub podmiotami wykonującymi te badania w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

 

§ 6

Umowa obowiązuje od dnia ……………. roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

§ 7

1.  Rozwiązanie umowy  może nastąpić z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na piśmie i kończącego się z upływem miesiąca kalendarzowego.

2.              Niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność wypowiedzenia.

 

§ 8

1.  Wszystkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

2.              Sprawy sporne nie rozwiązane w drodze polubownej strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwym Sądom w Olsztynie.

 

 

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 

ZLECENIOBIORCA

 

ZLECENIODAWCA

 

Załącznik nr 1do umowy z dnia ……………..

 

……………………………………………              ……………………………………………

(oznaczenie pracodawcy)                                                                                                                          (miejscowość, data)

 

SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE

(wstępne/okresowe/kontrolne*))

 

Działając na podstawie art. 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), kieruję na badania lekarskie:

 

Pana/Panią*)……………………………………………………… nr PESEL**) ……………………………………

                                                                            (imię i nazwisko)

 

zamieszkałego/zamieszkałą*) …………………………………………….………………………………………….

                                                                                                                         (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

zatrudnionego/zatrudnioną*) lub podejmującego/podejmującą*) pracę na stanowisku lub stanowiskach pracy

 

…………………………………………………………………………………………………………..…………...

 

…………………………………………………………………………………………………….…………………

określenie stanowiska/stanowisk*) pracy***)

Opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach – należy wpisać nazwę czynnika/czynników i wielkość/wielkości narażenia****):

 

         I.            Czynniki fizyczne:

       II.            Pyły:

     III.            Czynniki chemiczne:

     IV.            Czynniki biologiczne:

       V.            Inne czynniki, w tym niebezpieczne:

 

Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu: 

 

 

                                                                                                                                             …………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                         (podpis pracodawcy)

Objaśnienia:

*)               Niepotrzebne skreślić.

**)             W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – seria, numer i nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość,
a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy – data urodzenia.

***)           Opisać: rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.

****)         Opis warunków pracy uwzględniający w szczególności przepisy:

1)       wydane na podstawie:

a)        art. 222 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,

b)        art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu szkodliwych czynników biologicznych,

c)        art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,

d)        art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczące wykazu najwyższych dopuszczalnych stężeń
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

e)        art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512) dotyczące dawek granicznych promieniowania jonizującego;

2)       załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.  w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych  w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.)

 

 

Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania

Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 37a

Lucyna Kłusowska